Betoog maart 2017


Betoog POV besluitenraad 23 maart 2017.

Het college heeft in dit dossier een eigenzinnige en een zich van de raad vervreemende rol gespeeld. En nu draait men een plan de nek om dat men zélf heeft geïnitieerd: zo doe je het natuurlijk niet goed.

Dat kan ook niet, want het college volgt een weg die volstrekt anders is dan wat deze raad wil. En laten we daar duidelijk over zijn: Deze raad, evenmin als voorgaande raden, wil dat het Nollebos en het Westduingebied verwordt tot toeristische verblijfsrecreatie, inclusief een Hotel, met wellness of wat dan ook. Want de raad  heeft altijd klip en klaar gesteld: In de visie van 2006: Geen bebouwing m.u.v. uitbreiding door zittende ondernemers. Daar is het woordje grootschalig aan toegevoegd, en dat is een eigen leven gaan leiden. Evenals het “amendement”. Maar al 11 jaar speelt het amendement geen enkele rol: de tekst van de visie wél.

En dat grootschalig is later wel degelijk kwantitatief bepaald: Die kwantificering is in 2011 gedaan door de Sauna zelf: maximaal 4.000 m2 erbij en 24 vakantie accommodaties. That’s it.  En dat zelfde formaat is opgenomen in het meest belangrijke en valide stuk: Het bestemmingsplan uit 2011. Daar in is opgenomen dat, onder voorwaarden, een plan van deze grootte door de raad in behandeling moet worden genomen. Niets meer, en niets minder. Géén toestemming vooraf voor welke uitbreiding dan ook.

In dit dossier speelt het college een te leidende en op punten misleidende rol: Kijk zelf wat wethouder hierover in juni 2015 op zegt: De raad is over deze plannen geconsulteerd en had gezegd tegen de wethouder, ga maar voort. Voorzitter, de raad is niet geconsulteerd en de raad heeft in 2015 zeker geen akkoord voor de plannen gegeven. Procedureel is het absoluut onjuist om een kennismaking (bijeenkomst voor raadsleden in de Sauna april 2015) met de plannen, zoals de uitnodiging in april 2015 heette, later uit te leggen als een formele consultatie. De aanwezige raadsleden bij die kennismaking kun je niet beschouwen als representatief voor de hele raad. De wethouder is er zelfs tijdens die kennismaking bijeenkomst op gewezen dat wanneer hij de mening van de raad wil weten, hij de plannen aan de raad moet voorleggen – in het stadhuis! Dit college kan geen enkele rechtvaardiging voor haar handelen in dit dossier putten uit wat daar, in april 2015, is gezegd. Als men dat wél doet, is dat onterecht en in mijn ogen volstrekt verwerpelijk.

In de plannen van Ecoparks komt een hotel voor: tot twee keer toe heeft de projectontwikkelaar, zelfs in deze zaal, gesteld dat het hotel toegevoegd is op verzoek van de gemeente. Tot twee keer toe is dat niet direct weersproken door de aanwezige betrokken wethouder. Maar in een interview ook in 2015 – te zien op You tube – zegt de wethouder: Nee, dat hotel komt niet bij ons vandaan, daar gaan wij niet over. Voorzitter, wij geloven de ondernemer hierin, en die ontkenning van de wethouder maakt dat we nog achterdochtiger over de gang van zaken zijn geworden.

Voorzitter, het afblazen van dit plan is de enige goede keuze die dit college in dit dossier heeft gemaakt. Maar er is grote twijfel bij de raad als het om het voortraject gaat: De hierboven genoemde halve waarheden over het initiatief van Ecoparks maken ons ongerust: erg ongerust. Tel daarbij op het feit dat het initiatief tot dit plan zonneklaar bij het college heeft gelegen, door de twee zittende ondernemers op te leggen samen één plan in te dienen. Dan zit je al met één bil op de stoel van de ontwikkelaar. En als je op de stoel van de ontwikkelaar gaat zitten, en je stelt daarnaast de houding van de raad in 2015 verkeerd voor, en je brengt een wezenlijk onderdeel als het hotel in als op te nemen in het plan, dan heeft dit college een veel te prominente en daarbij onjuiste rol gespeeld. Dan heeft het er alle schijn van dat verwachtingen bij de ontwikkelaars zijn gewekt waar zij rechten aan kunnen gaan ontlenen. Daarnaast heeft de door dit college aangehangen uitleg – en wij vinden die uitleg absoluut verkeerd – om het amendement uit 2006 als een opdracht van de raad tot meewerken aan grootschalige uitbreiding te zien de positie van de gemeente tegenover de plannenmakers ook enorm verzwakt. Daarom zegt de POV dat met het afblazen van dit plan het laatste woord niet is gezegd: Wij willen de onderste steen boven hoe dit plan, van het begin af in strijd met het geldende bestemmingsplan en de visie, zó tot wasdom heeft kunnen komen én wat er is van de door de ontwikkelaars geschetste prominente en mede ontwikkelende rol van dit college. Want voorzitter, als daar sprake van is dan heeft het college niet slechts in strijd met de visie en het bestemmingsplan gehandeld – maar ook in strijd met de wil van de raad.

Want tot slot voorzitter, de positie van de raad. De raad heeft het nooit aan duidelijkheid ontbroken. Door het aannemen van de visie in 2006 en de vertaling daarvan in 2011 in het nieuwe bestemmingsplan is duidelijk weergegeven wat de raad wilde.

Zaken als de verplaatsing van Iguana, de plannen tot het bouwen van huisjes rond de Kanovijver, een woontoren in Westduin, het zijn allemaal zaken die de raad nimmer hebben bereikt. Die plannen, waarvan enkele al langere tijd in dit huis aanwezig waren, zijn weg gefilterd en weggehouden bij de raad. Ook daarom voorzitter, ook daarom wil de POV klaarheid hoe de gang van zaken is geweest: Hoe serieus zijn die plannen geweest, en waarom zijn die nooit formeel aan de raad voorgelegd.

Voorzitter, het afblazen van de plannen van Ecopark door dit college is een logische stap. Maar de argumentatie waarom, is niet de onze, daarom wensen wij het dictum ( tekst van het raadsbesluit) veranderd te zien, want door de woordkeuze en de voorgeschiedenis legt dit besluit ook een stevige last naar de toekomst. Een last voor de ondernemers die een droom uiteen zien spatten, een droom die de raad in 2011 al tot reële proporties terug had gebracht, en die zonder het ongepaste ingrijpen van dit college in het proces al tot consensus had geleid. Het optreden van dit college in dit dossier heeft het aanzien van de gemeente geschaad, en die schade is wellicht groter dan U denkt.

Tot zover voorzitter, in 1e termijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *