MOTIE POV OVER COMPLEXEN TIJDELIJKE ARBEIDSMIGRANTEN BIJ WOONWIJKEN


                 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

  Betreft:  huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten  
  Onderwerp: Beëindiging lopende procedure.  
  De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 27 januari 2022; In aanmerking nemende:  Dat de raad in april 2019 ingestemd heeft met de door het college opgestelde visie over de complexgewijze huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten;Dat in dat besluit nadrukkelijk niet is opgenomen de volgende drie parameters: hoeveelheid bedden dat gerealiseerd wordt, het aantal complexen dat wordt gerealiseerd, de plaatsen waar nu de drie complexen zijn voorzien, noch het tot nu toe gevolgde proces;Dat in de visie nadrukkelijk de indruk is gewekt dat complexen in woongebieden niet groter zullen worden dan 5% van het aantal inwoners (van het gebied) met een maximum van 100 bedden;Dat als gevolg van de gekozen vorm zoals “tijdelijkheid” de omwonenden van de voorziene complexen, maar ook andere belanghebbenden weliswaar mogen meespreken, maar géén enkele wettelijke basis hebben om hun belangen te verdedigen;Géén van de ontwikkelende partijen tijdig een plan heeft ingediend, ook niet nadat hiertoe uitstel was verleend;
  Overwegende dat: De Gemeenteraad een besluit heeft genomen waarbij onder meer de overlast van arbeidsmigranten een belangrijke factor is geweest;Dat aan geen enkele eis die door het college aan de plannen zijn  gesteld zoals draagvlak, ladder duurzame verstedelijking en flankerend beleid is voldaan terwijl de termijn daartoe al meer dan een halfjaar is verstreken;Verder uitstel van besluitvorming betekent dat de omwonenden nog langer in onzekerheid over de leefbaarheid van hun directe woonomgeving blijven verkeren en zich dus onaanvaardbaar en onnodig langdurig in hun woonomgeving bedreigd voelen;Inwoners van onze gemeente recht hebben op duidelijkheid en waarborgen op de leefbaarheid in hun woonomgeving en dat voorwaarden en afspraken worden gerespecteerd;
  Spreekt zich uit als volgt: Draagt het college op om de drie ondernemende partijen mede te delen dat hun initiatieven niet (langer) in behandeling zullen worden genomen omdat men niet tijdig aan alle voorwaarden heeft voldaan;Te onderzoeken of een modulair complex, uit te breiden naar behoefte, gerealiseerd kan worden aan de Oostelijke Bermweg  en het resultaat van dat onderzoek voor te leggen aan de raad;   En gaat over tot de orde van de dag.  
  Raadsfractie POV      

4 comments on “MOTIE POV OVER COMPLEXEN TIJDELIJKE ARBEIDSMIGRANTEN BIJ WOONWIJKEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *