Antwoord college over gebrek aan Starterswoningen


Hier het enigszins arrogante antwoord vanuit het gemeentebestuur:

Geachte fractie,
Wij beantwoorden uw vragen over de spanning op de woningmarkt, permanente bewoning en 2e
woningen als volgt.
Wij zijn het met u eens dat er geen eenduidige oplossing is voor het vermijden of wegwerken van
spanning op de woningmarkt. Deze spanning wordt door tal van maatschappelijke ontwikkelingen
en invloeden opgewekt, aangejaagd of versneld.

 1. Deelt het college de conclusie van de POV dat er relatief veel woningen in het middengebied,
  maar ook bijvoorbeeld aan de Koudekerkseweg en in Oost-Souburg, zijn gekocht door mensen
  die er niet permanent gaan wonen?
  antwoord: nee. Zie hierover bij 3. voor de verleende onttrekkingsvergunningen. Voor de
  Koudekerkseweg is de afgelopen jaren binnen de normstelling van de Huisvestingsverordening slechts 1 onttrekkingsvergunning voor 2e woninggebruik verleend. Onbekend is het
  feitelijke gebruik van woningen boven de WOZ-waarde van € 260.000.
 2. Vlissingen zet zichzelf in toenemende mate op de kaart als toeristische stad, het is ook één van
  de speerpunten van het gemeentelijk beleid. De POV steunt dat beleid, maar vraagt wel aandacht
  voor ongewenste bij effecten als de grotere onttrekking van woningen aan de woningmarkt in een
  segment en in buurten waar dat ongewenst is. Is het college bereid om regelgeving in te voeren,
  c.q. aan te scherpen om dit effect te minimaliseren?
  antwoord: na de vaststelling van de Toeristische visie in november 2020 werken wij op dit
  moment de onderwerpen van de uitvoeringsagenda uit. Daartoe behoort het opstellen van
  richtlijnen waarlangs en waaraan de kwaliteit van nieuwe [toeristische] verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden.
 3. In hoeverre heeft het college in beeld welke woningen in de laatste 5 jaar onttrokken zijn aan
  permanente bewoning, bijvoorbeeld als kamerverhuurbedrijf of 2e woning?
  antwoord: ja. Het totaal aantal geldende vergunningen bedraagt per saldo 160. Voor 2e
  woninggebruik hebben wij in de periode 2016-2020 de volgende aantallen onttrekkingsvergunningen verleend:
  2016: 20 2017: 30 2018: 23 2019: 20 2020: 22
  De aanvragen voor deze aantallen voldeden allemaal aan het normen zoals in het uitvoeringsinstrumentarium van de Huisvestingsverordening 2017 is bepaald. Deze aantallen
  Blad 2 behorend bij 1277012 / 1277837
  betreffen dus allemaal woningen en appartementen in de aangewezen gebieden van
  Binnenstad, Boulevards en Scheldebuurt en Scheldekwartier [zie hierna onder 5.].
  Naast het aantal van 160 geldende onttrekkingsvergunningen zijn krachtens overgangsrecht:
 • een onbekend aantal 2e woningen die al vóór de eerste verordening uit 1976 als 2e
  woning werden gebruikt, deze mogen ook als recreatiewoning worden verhuurd;
 • een onbekend aantal 2e woningen die onder de Verordening recreatiewoningen 1994
  met vergunning als 2
  e woning mochten worden gebruikt, waarbij verhuur als recreatiewoning niet was verboden;
 • een onbekend aantal 2e woningen in de gemeente waarvan de WOZ-waarde op het
  moment van aankoop/in gebruik name boven de grenswaarden uit de verschillende
  huisvestingsverordeningen lagen of liggen.
  Voor de kamerverhuur bedraagt het totaal aantal geldende vergunningen 140. In de
  periode van 2016-2020 zijn de volgende aantallen omzettingsvergunningen verleend:
  jaar
  aantal kamerverhuurvergunningen
  waarvan
  revisie
  waarvan
  nieuw
  31-12-2016 171
  31-12-2017 [vermindering i.v.m. collectieve revisie van alle vergunningen] 117
  31-12-2018 6 2 4
  31-12-2019 5 3 2
  31-12-2020 12 10 2
  totaal aantal geldende vergunningen
  31-12-2020 140
 1. Is uit het gemeentelijke registratiesysteem op te maken hoeveel van het woningareaal in
  Vlissingen niet permanent bewoond wordt door personen die ingeschreven staan in de GBA, en
  hoe heeft zich dat in de laatste 10 jaar ontwikkeld?
  antwoord: nee, niet in één oogopslag. Een dergelijke toepassing bieden de gemeentelijke
  systemen van BRP [personen] en BAG [gebouwen] niet. Een ingang kan wel gevonden
  worden via de registraties in het gemeentelijke belastingsysteem voor de toeristenbelasting en voor de woonforensenbelasting.
  2013 2014 2015 2016
  toeristenbelasting 51 58 77 87
  woonforensenbelasting 187 271 283 285
  2017 2018 2019 2020
  toeristenbelasting 111 152 221 296
  woonforensenbelasting 330 366 372 335 *
 • = nog niet
  compleet
  De toename van de aantallen komt door de extra controles die worden uitgevoerd, mede
  als gevolg van de toename van de opkomst van AirBenB en de andere verhuurplatfoms.
  Ook zijn de bedrijven die woonruimte verhuren aan werknemers intersiever aangeschreven. Dit overzicht is niet compleet. Er blijven verhuurders en bedrijven die voor korte of
  langere periode in de administratieve of feitelijke controle onder de radar blijven.
 1. Een hoog percentage van niet-permanente bewoning in een wijk ondermijnt de maatschappelijke structuur van een wijk. Die huizen zijn herkenbaar aan de gesloten indruk en de eigenaren
  nemen niet of nauwelijks deel aan het maatschappelijk leven. Op de lange duur gaat dat ten koste
  van het woon- en leefklimaat in de wijken. Bent U het met de POV eens dat dit feitelijk een
  ongewenste situatie is die extra aandacht en handelen vraagt?
  antwoord: ja. Met het oog op het behoud van de leefbaarheid en daarmee op het goede
  woon- en leefklimaat is de Huisvestingsverordening [raadsbesluit 23 maart 2017] opgesteld. De verordening is van toepassing op de gehele woningvoorraad tot een WOZ waarde van € 260.000. In de verordening wordt het uitvoeringsinstrumentarium beschikbaar
  Blad 3 behorend bij 1277012 / 1277837
  gesteld voor de regulering en voor de aanpak van 2e woningen en kamerverhuur. Uit de
  bestemmingsplannen vloeit het verbod op recreatieve verhuur van woonruimte voort.
  In de Huisvestingsverordening is bepaald dat het gebruik van woonruimte voor 2e woninggebruik [deeltijdwonen] alleen mogelijk is in de gebieden Binnenstad, Boulevards en
  Scheldebuurt en Scheldekwartier. Per straat zijn tot maximaal 25% of per appartementengebouw zijn tot maximaal 50% tweede woningen toegestaan. Op grond van het toetsingscriterium van de leefbaarheid kan tot een lager percentage worden besloten. In de gevallen waarin de regelgeving zich niet tegen een 2e woning verzet heeft de eigenaar-gebruiker van de 2e woning een onttrekkingsvergunning nodig. Recreatieve verhuur van 2e woningen is niet toegestaan, een reden zelfs tot intrekking van een verleende onttrekkingsvergunning.
  Voor alle andere gebieden in Vlissingen is het niet toegestaan een woning met een waarde onder de € 260.000 te gebruiken als 2e woning. Daar zijn alle betaalbare woningen beschikbaar voor starters op de woningmarkt. Voor kamersgewijze verhuur geldt een min of
  meer vergelijkbaar uitvoeringsinstrumentarium.
  Met gebruikmaking van de ons beschikbare gegevens van leegstand, bewoning en inschrijving controleren wij ook op het niet-permanente gebruik van woonruimte [2e woningen en kamerverhuur]. De onrechtmatigheden worden met toepassing van het handhavingsinstrumentarium aangepakt.
 2. Het segment dat de laatste jaren erg in trek is bij kopers van buiten die hier niet komen wonen
  is vooral aantrekkelijk voor starters op de woningmarkt. Die zien hun kansen om in Vlissingen een
  woning in een voor hen betaalbare klasse te kopen geminimaliseerd. Wil het college beleid ontwikkelen om juist die groep voor Vlissingen als inwoners vast te houden en te faciliteren?
  antwoord: met de huidige Huisvestingsverordening is het beleid vastgesteld voor het behoud van het betaalbare gedeelte van de woningvoorraad. Daarnaast ondersteunen wij
  starters in onze gemeente door het aanbieden van de Starterslening.
 3. In de afgelopen jaren hebben we in Vlissingen steeds een teruglopend inwonersaantal gekend,
  daar waar Zeeland in zijn geheel groeit. Dit ondanks nieuwbouw van woningen in onze gemeente.
  Die teruggang wordt in onze visie vooral veroorzaakt door afnemende permanente bewoning van
  de woonwijken, de woonomstandigheden in die wijken en het gebrek aan woningen in de
  startersmarkt. Bent U dat met de POV eens, en/of wat ziet het college verder als belangrijkste
  oorzaak dat Vlissingen krimpt, terwijl Zeeland groeit?
  antwoord: de fluctuaties in inwonertal worden voor Vlissingen, met een zeer beperkte tot
  negatieve natuurlijke aanwas [sterfte-overschot], sterk bepaald door externe invloeden.
  Naast de mate waarin woningen worden bewoond door personen die zich niet inschrijven,
  is ook de ontwikkeling van de woningmarkt van invloed: de laatste jaren was er maar een
  beperkte hoeveelheid nieuwbouwopleveringen, met daarnaast een voortgaande kwaliteitsverbetering met verdunning in de bestaande voorraad. Dit laatste heeft o.a. tot gevolg
  dat de woningvoorraad als totaal de afgelopen jaren nauwelijks gegroeid is. Een beeld dat
  echter de komende jaren danig wijzigt als gevolg van de opleveringen in het Scheldekwartier en Claverveld. Hierdoor ontstaat een groei in de woningvoorraad, wat gezien het voorgaande ook effect zal hebben op de bevolkingsontwikkeling. Wij zijn dan ook van mening
  dat er niet één oorzaak is aan te wijzen voor de huidige ontwikkeling van de Vlissingse inwoneraantallen. Dit laat onverlet dat wij voortdurende aandacht hebben voor de ontwikkeling van de woningmarkt en het verbeteren van de woon- en leefomgeving.
 4. Naast de bovengenoemde ontwikkelingen wordt er door veel inwoners van de woonwijken
  overlast ervaren van illegale bewoning van woningen, vooral door de ongecontroleerde en vooral
  tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers. Bent U het met de POV eens dat dit ook een
  factor is die Vlissingse inwoners uit die wijken doet vluchten, die de overlast meer dan beu zijn, en
  uit de oudere wijken- en de gemeente vertrekken?
  antwoord: wij zijn ons er van bewust dat illegale bewoning tot onveilige situaties en overlast in woonstraten kan leiden. Om die reden hebben wij u in 2019 de Visie op de huisvesting van internationale werknemers ter bespreking en vaststelling voorgelegd. Op basis
  daarvan hebben wij het beleid uitgewerkt en hebben wij een selectieprocedure voor complexgewijze huisvesting gestart. Wij zetten in op de gecontroleerde complexgewijze huisvesting in combinatie met toepassing van de handhaving in de bestaande voorraad. Hier-
  Blad 4 behorend bij 1277012 / 1277837
  mee willen wij een prettig woon- en leefklimaat in alle Vlissingse wijken realiseren én een
  veilige huisvesting van internationale werknemers.
 5. De aantrekkelijkheid van Vlissingen voor toeristen is vooral de ligging aan het water, maar ook
  de levendigheid van een echte stad. Die levendigheid verdwijnt wanneer de “echte” Vlissinger zijn
  of haar heil elders gaat zoeken, gedwongen door overlast en gebrek aan woningen op de woningmarkt. Is het college het met de POV eens dat alléén een integraal beleid, gericht op aantrekkelijkheid van Vlissingen voor toeristen, werkenden, maar vooral de eigen inwoners een absolute
  prioriteit moet krijgen?
  antwoord: ja, zie hiervoor.
  Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
  Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van Vlissingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *