Antwoorden op onze vragen over de business case


Fractie POV

UW BRIEF VANUW KENMERKONS KENMERKDATUM
16-12-2020 1271355 / 12715624 februari 2021
BEHANDELD DOORBEZOEKADRESTELEFOONBIJLAGEN
M. de VosPaul Krugerstraat 10118-487000 

ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 Reglement van POV inzake rapport “business cases bedrijven Nollebos”.

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u als volgt.

Uw inleiding

Op verzoek van Ecoparks heeft Bureau van Spronsen & partners het in Uw opdracht door Bureau BUITEN (BB) opgestelde rapport “Business Case Bedrijven Nollebos” getoetst. Dit heeft geleid tot een second opinion die bijgevoegd is bij de inspraakreactie van Ecoparks. De POV heeft met verbazing kennis genomen van de inhoud van de 2nd opinion. Deze laat feitelijk geen spaan heel van de toets van BB. De toets blijkt – althans volgens van Spronsen – te zijn gebaseerd op verkeerde cijfers, onterecht aannames en verkeerd geïnterpreteerde gegevens, een en ander leidend tot volstrekt verkeerde conclusies. Wij kunnen niet

beoordelen wat er allemaal van (waar) is, maar veel van wat BB heeft gesteld blijkt

aantoonbaar onjuist. Het gaat dus niet om een afwijkende mening, nee, het gaat hier om harde feiten die de getoonde plannen & berekeningen volstrekt in een ander daglicht plaatsen. Dit leidt tot een aantal vragen die maar beter kunnen worden beantwoord vóórdat de Gemeenteraad zich over dit dossier buigt. Daarom hieronder een aantal van die vragen:

Vraag 1

Waarom heeft het college, dat in andere gevallen (zoals bij de toeristische visie) uitvoering en ontwikkeling aan de markt overlaat – hier gekozen om zelf een business case op te laten stellen?

Ons antwoord

Voor het opstellen van ruimtelijke kaders voor bebouwing in het Streefbeeld Nollebos/ Westduinpark heeft de gemeenteraad in 2017 voorlopige kaders meegegeven. Deze kaders bevatten onder meer een nader te onderzoeken gebied voor de bedrijven in het Nollebos/ Westduinpark en uitspraken over de inpassing van de gebouwen in het landschap.

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G

Tekstvak: Blad 2 behorend bij 1271355 / 1271562– 2 –

De raad wil de bedrijven tevens de mogelijkheid bieden om binnen deze ruimtelijke kaders een gezonde toekomstbestendige exploitatie op te zetten. De ruimtelijke kaders moeten dus ook kunnen leiden tot een haalbare business-case voor de bedrijven. Dit is niet alleen voor de bedrijven van belang, maar ook voor de haalbaarheid van het integraal toekomstbeeld voor het hele gebied.

Met het rapport van Bureau Buiten zijn niet de plannen van de betreffende bedrijven op financiële haalbaarheid getoetst (dit is aan de bedrijven zelf), maar de ruimtelijke kaders die het streefbeeld voorschrijft. Daarmee wordt invulling gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad.

Vraag 2

U heeft daarbij Uw keuze laten vallen op Bureau Buiten. Op basis van welke informatie heeft U voor dit bureau gekozen, wat waren de referenties van dit bureau en in hoeverre kan dit bureau als deskundig op het specifieke gebied van Horeca exploitatie c.q. Wellness worden beschouwd?

Ons antwoord

Er zijn verschillende bureaus benaderd om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Ook met Bureau Buiten zijn gesprekken gevoerd om te beoordelen of zij invulling konden geven aan het vraagstuk. De competenties van het bureau liggen onder meer op het gebied van marktonderzoek en haalbaarheidsonderzoek in de vrijetijdssector.

Vraag 3

In ieder geval is duidelijk dat BB zich behoorlijk heeft vergaloppeerd in haar berekeningen, van Spronsen toont dat wel aan. Heeft het college het rapport van BB goed gelezen en beoordeeld, en gecheckt of laten checken dat de basis voor het rapport klopte en staat het college achter die uitgangspunten?

Ons antwoord

U trekt de conclusie dat Bureau Buiten zich ‘behoorlijk heeft vergaloppeerd in haar berekeningen’. Wij zien op dit moment geen aanleiding om dezelfde conclusie te trekken. In het kader van de beantwoording van de inspraakreacties hebben wij Bureau Buiten gevraagd te reageren op de inspraakreactie van Ecoparks.

Vraag 4

Gaat U BB aanspreken op de resultaten van de second opinion waar deze zo sterk afwijken van hetgeen door BB is gesteld in haar rapport en is hun business plan nu niet volledig onbruikbaar geworden?

Ons antwoord

Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 5

Ook al zou maar een deel van wat van Spronsen naar voren brengt juist zijn, dan nog is de conclusie snel getrokken dat op basis van de business case die BB heeft opgesteld geen rendabel 4 sterren hotel met Wellness kan worden gerealiseerd, Ecoparks is daar in hun reactie dan ook stellig over: er zijn niet 48 kamers nodig maar minstens 95 voor een rendabele exploitatie. Dat leidt tot een geheel ander bouwvolume dan Bosch en Slabbers hebben ingetekend. De basis voor het rapport van BB is het plan van Bosch & Slabbers. Bent U van plan dat aan te passen, en zo ja, hoe en waarom?

Ons antwoord

Zie het antwoord op vraag 3.

   

– 3-

Vraag 6

Het is ons duidelijk dat het wringt in de combinatie van plan tot behoud Nollebos-Westduin en een ontwikkeling zoals Ecoparks die voorstaat. Die combinatie blijkt niet mogelijk, althans niet rendabel. Waar kiest het college nu voor: óf de natuur prevaleert, óf gaat U voor het belang van een ondernemer, en in hoeverre blijft het college de ontwikkelingen op de 2 locaties (Sauna & Kanovijver) onlosmakelijk aan elkaar verbonden zien?

Ons antwoord

Het college handelt binnen de kaders van de opdracht van de gemeenteraad van december 2017. Met die opdracht zijn kaders meegegeven voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de twee bedrijven in het Nollebos-Westduinpark als onderdeel van een integraal streefbeeld voor het Nollebos-Westduinpark. De opdracht is dus een integrale afweging van belangen en niet alleen het belang van de ondernemer of de natuurwaarden.

In het streefbeeld dat ter inzage heeft gelegen zijn de ontwikkelingen van de 2 bedrijven niet direct aan elkaar verbonden. Wel zijn ze beide verbonden aan het integraal streefbeeld: zo dienen de nieuwe gebouwen ingepast te worden in het landschap en dienen bijbehorende parkeerplaatsen groen ingericht te worden.

Vraag 7

In dit dossier heeft het college alles uit de kast gehaald om ontwikkelingen in dit gebied te faciliteren. Daarbij heeft men zich steeds gebaseerd op een volstrekt verkeerde uitleg van het amendement “van Dalen” dat is aangenomen uit respect voor de zittende ondernemers van toen. Kosten nog moeite zijn gespaard om met name Ecoparks te faciliteren, nota bene NIET een van die zittende ondernemers.

Terugkijkend, is het niet tijd dat het college zich distantieert van dit dossier en met respect voor de Kustvisie het gebied met rust laat, waarbij een normale bedrijfsontwikkeling van de zittende bedrijven nog steeds in beeld kan blijven en mogelijk is?

Ons antwoord

Het college richt zich niet op het amendement “van Dalen” of het faciliteren van Ecoparks. Zoals aangegeven voert het college de opdracht uit binnen de kaders die in 2017 door de gemeenteraad zijn meegegeven.

Uitgangspunt daarbij is een integrale kwaliteitsontwikkeling van het gebied en een gebiedsgerichte aanpak zoals weergegeven in de Zeeuwse Kustvisie. Als onderdeel van die integrale kwaliteitsontwikkeling heeft de gemeenteraad tevens opdracht gegeven om binnen bepaalde kaders en zoekgebieden de ontwikkelingsmogelijkheden voor de in het gebied aanwezige ondernemingen te schetsen. De eigenaren van de Sauna en de Kanovijver zijn daarbij ons aanspreekpunt.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht. Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris,                       de burgemeester,

Tekstvak:  Tekstvak: Blad 3 behorend bij 1271355 / 1271562mr. drs. ing. M. van Vliet      drs. A.R.B. van den Tillaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *