Vragen over de leges in het Scheldekwartier


Vlissingen, 13 januari 2020

Betreft: Vragen artikel 34 RvO Leges bestemmingsplannen Scheldekwartier

Geacht college,

In de commissie vergadering van 9 januari 2020 zijn vragen gesteld over de (eventuele) leges van de afgegeven vergunningen in het vast te stellen bestemmingsplan Scheldekwartier / Scheldewijk Noord.
Dit bestemmingsplan vervangt de vigerende bestemmingsplannen “De Schelde” en “Scheldestraat” die op 28 februari 1991 respectievelijk 26 april 1985 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De vragen kwamen voort vanuit de gedachte dat er geen leges geheven mogen worden op niet tijdig herziene bestemmingsplannen.
Inmiddels is ons duidelijk dat de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen van kracht is (om gemeenten meer tijd te geven zich voor te bereiden op de Omgevingswet) en dat ook de legessanctie is komen te vervallen, mits deze bestemmingsplannen online te raadplegen zijn.

In dit kader hebben de fracties van de POV en het CDA de volgende vragen:
1. Is het juist dat de bestemmingsplannen “De Schelde” en “Scheldestraat” niet voorkomen op de lijst geldende bestemmingsplannen op www.vlissingen.nl?
2. Zijn deze bestemmingsplannen op een andere wijze online raadpleegbaar?
a. Zo ja: waar?
b. Zo nee: waarom niet?
3. Voldoen beide bestemmingsplannen aan de voorwaarden Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen?
a. Zo ja: waarom?
b. Zo nee: mogen/mochten er dan toch leges gegeven worden voor de afgegeven vergunningen binnen deze bestemmingsplannen?
4. Zijn er (nog meer) vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Vlissingen die niet voldoen aan de voorwaarden Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen?
5. Welke leges zijn er voor het herzien van de bestemmingsplannen in rekening gebracht bij de initiatiefnemers van De Broederband en De Vesting?
6. Waarom is via www.officielebekendmakingen.nl wel de vergunning van de locatie Broederband terug te vinden maar niet de (definitieve) vergunning voor het woonproject De Vesting en de aanleg van wegen en openbare ruimte in het Scheldekwartier Vlissingen?
7. Wat is de totale omvang van de leges voor de aanvraag De Vesting?

Met vriendelijke groet,

Pim Kraan Coen Bertijn
Ruud Kleefman Fractie CDA
Fractie POV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *