Het Nollebos: de Leugen regeert


HET NOLLEBOS EN WESTDUINGEBIED: De leugen regeert……

In 2006 legt de gemeenteraad van Vlissingen zich vast: In het Nollebos en Westduingebied wordt niet gebouwd. Om de twee daar gevestigde ondernemers te ontzien werd voor hen een uitzondering gemaakt: als zij met plannen voor uitbreiding van hun bedrijf zouden komen, dan neemt de gemeente die in behandeling.

In 2011 wordt dat in het bestemmingsplan vastgelegd: Zo mocht de Sauna plannen ontwikkelingen met een uitbreiding tot maximaal 4000 m2 en 24 vakantie accommodaties. Let wel: die plannen mocht men maken, maar de Gemeenteraad behield het laatste woord. Geen toestemming vooraf dus!

In 2015 presenteert wethouder de Jonge samen met Ecoparks een megalomaan plan: Het hele gebied wordt omgebouwd tot vakantiepark. De raad vindt het niks, dus smeedt de wethouder, die het vol trots presenteerde, een plan.

Op basis van een volstrekt oneigenlijke uitleg van het besluit uit 2006 wordt het plan van Ecoparks als legitiem, ja zelfs als een invulling van eerdere beloftes neergezet, Vlissingen zou grote juridische risico’s lopen. Dat was een infame leugen, maar wel effectief: de coalitiepartijen onder leiding van de LPV namen de leugen over en bogen voor dit dreigende verbale geweld.

In 2017 blijken de plannen van Ecoparks onhaalbaar: daar voor in de plaats worden zoekgebieden aangewezen waarin ontwikkelingen mogelijk moeten zijn. De coalitie, bestaande uit LPV, PSR, SP & D66 buigt weer voor de druk, druk gebaseerd op een volstrekt onwaarachtige uitleg van een raadsbesluit uit 2006.

Eind 2020 moet er een voorstel liggen wat er door Ecoparks gebouwd mag worden in het Westduingebied, en wat de Kanovijver mag doen in het Nollebos. Feitelijk een volstrekt idiote gang van zaken en allemaal ingegeven door de bewust foute uitleg die door B & W gegeven is aan besluitvorming uit 2006 en 2011. Maar de Gemeenteraad moet straks toch een besluit nemen, en laten we voor dat moment nog even naar het volgende kijken:

De enige uitzondering op het bouw moratorium in het gebied gold voor de twee gevestigde ondernemers en hun activiteiten. Ecoparks is niet een van die bedrijven en kan dan ook geen enkele aanspraak maken op welke toezegging dan ook. Of het moet gebaseerd zijn op de geheim gehouden besluitvorming van B & W, die veel later aan het licht kwam…

Bij de coalitieonderhandelingen in 2018 heeft wethouder de Jonge het Nollebos dossier bij wethouder Reijnierse in de maag gesplitst: de Jonge is van dat lastige dossier verlost en Reijnierse mag de kastanjes uit het vuur gaan halen. De Jonge wast nu zijn handen in onschuld…

Onlangs verscheen er een toeristische visie: Vlissingen moet massaal vakantie-

Accommodaties laten bouwen in een strook langs de kust, staat daar in. Gek, die strook ligt precies in het Nollebos en Westduingebied. Door het aannemen van deze visie bezegeld de raad het lot van dit gebied, niet doen dus….

Wat is er intussen toch met de twee ondernemers in het gebied gebeurt? Die zijn het slachtoffer geworden van het stoethaspel gedrag van de Vlissingse wethouders, want:

Wethouder de Jonge koppelde de ontwikkeling van de Kanovijver hermetisch aan de ontwikkeling rond de Sauna. Een beproefd recept: koppel een redelijk en haalbaar plan (Kanovijver) aan een omstreden plan (Ecoparks), en probeer daarmee het omstreden plan enige rechtvaardiging en legitimiteit te geven. Dat doet de Jonge wel vaker: ook in het Arsenaalgebied koppelde hij de (haalbare) plannen van het Arsenaaltheater aan de (omstreden) plannen van Loontjes. Niet echt een nette manier van handelen, maar op het stadhuis als volkomen normaal beschouwd.

Die koppeling nu houdt wél beide ondernemers in een ijzeren greep: het is een onlogische situatie die verlammend werkt voor de ondernemers, en uitsluitend is bedoeld om Ecoparks te faciliteren. Want alléén als die plannen doorgaan mag de Kanovijver iets doen. En voor die ondernemer die wél op historische basis enige rechten heeft, zijn de druiven zuur:

De Kanovijver is intussen volledig de speelbal geworden van ontwikkelaars, die willen de locatie uitbaten door zo veel mogelijk appartementen op die locatie te bouwen. Hoe dat gezien kan worden als logische bedrijfsuitbreiding van het familie vermaakscentrum de Kanovijver is ons niet duidelijk. Maar feit is wél dat normale uitbreidingsplannen op deze locatie er al lang hadden kunnen staan, als de Jonge die ontwikkeling niet gekoppeld had aan de plannen rond de sauna. Een koppeling, die op geen enkele redelijke manier als logisch beschouwd kan worden.

De Sauna is feitelijk gesloten. Door de handelwijze van het college is de bedrijfsvoering al jaren onmogelijk geworden. Als van het begin duidelijk was gemaakt dat de Gemeente zich hield aan de afspraken uit 2011, dan had de Sauna er nu heel wat beter voor kunnen staan. Ook deze ondernemer is nu het slachtoffer van een geforceerd en verdraaid beleid, gestoeld op diezelfde leugenachtige uitleg van eerdere besluitvorming…

Dan rijst wel de vraag nog: waarom laat dit college van LPV, PSR, 50+, GroenLinks en SP zich zo leiden door die belangen van Ecoparks? Het is zonneklaar dat Vlissingers in groten getale niet gediend zijn van bouw in het Nollebos en Westduingebied. Voor het toeristische product is een ontwikkeling van Ecoparks niet nodig, althans zeker niet op die plek. Dat kan ook elders, op de Boulevard bijvoorbeeld? De Boulevard, maar daar komt toch Brittannia?

Want ligt er een koppeling tussen de plannen voor het Nollebos en de nieuwbouw van een groot hotel Brittannia? Wordt die realisatie van Brit niet gezien als een directe bedreiging voor het welslagen van de plannen van Ecoparks? Want hoe zit het ook al weer met Brit?

Wethouder de Jonge liet in Juli aan de raad weten in afwachting te zijn van een bouwaanvraag voor Brit. Heeft hij niet goed in zijn postbakje gekeken, die bouwaanvraag ligt er al vanaf januari dit jaar. De aanvraag voldeed volledig aan de eisen van het bestemmingsplan én de algemene eisen daarvoor…. (Over Brit een volgende keer meer!) maar wordt op het stadhuis getraineerd.

Houd de Jonge eigenhandig de ontwikkeling van Brit tegen totdat Ecoparks een bouwvergunning heeft?

Dus als U deze week deelneemt aan de gesprekken op het stadhuis over Nollebos en Westduingebied, weet dan dat er meer, veel meer speelt dan U wordt voorgespiegeld. En vooral: laat U niet gebruiken om een onwaarachtige uitleg legitiem te maken. Want wat er ook in dit gebied gebeurt, het kan en mag uitsluitend op basis van op eerlijke en complete informatie gebaseerde besluitvorming. En daar past geen leugen in, hoe hard de politieke partijen als de LPV, GroenLinks, PSR, SP en 50+ ook roepen dat ze niet anders kunnen, want ook dát is niet waar!

De POV is een uitgesproken voorstander van de ontwikkeling van Vlissingen als toeristische trekpleister. Maar de POV offert daar niet alles voor op: en zeker niet een prachtig gebied vol natuur en historie als het Nollebos en het aangrenzende Westduingebied. Laat die groene strook met rust, dat willen de Vlissingers én de duizenden toeristen die ook op die plek komen genieten. Wat de POV betreft passen de plannen van Ecoparks niet in de toekomst van Vlissingen.

September 2020.

Uw POV fractie.

Motie renveldjes binnenstad


                 

MOTIE Vreemd aan de orde van de dag

  Betreft: hondenrenveldje binnenstad  
  Onderwerp: Het niet uitvoeren van moties & toezegging  
  De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 17 september 2020  
  overwegende dat: De Gemeenteraad de wens heeft uitgesproken om inwoners van de binnenstad de gelegenheid te geven om hun honden op een renveldje uit te kunnen laten;De Gemeenteraad tot twee keer toe daartoe een motie heeft aangenomen;Het college een harde toezegging heeft gedaan om een en ander te realiseren;Het college naar nu duidelijk is geworden beide moties niet na wenst te komen;Het college haar eigen toezegging niet na wenst te komen;Dit met een wisselende argumentatie die geenszins overtuigend is gebleken;
  Spreekt zich uit als volgt:   Keurt de door het college gevoerde handelwijze af; Of alternatief: Spreekt haar treurnis over deze handelwijze uit;   en gaat over tot de orde van de dag.  
  Raadsfracties  POV      

Marinierskazerne


Betoog POV over MARKAZ in de raadsvergadering van 5 maart 2020

In de afgelopen periode heeft de rijksoverheid aangetoond hoe waar de cynische stelling is die zegt: “Er is niets zo onbetrouwbaar als de overheid”. Een zwarte bladzijde in de onderlinge relatie tussen overheden. Maar vooral een zwarte bladzijde in de geschiedenis voor de landelijke politieke partijen. Want voorzitter, naast de partijen die nooit de Markaz in Zeeland wilden hebben, zoals GroenLinks, de PVV, de SP en D66, daarvan wisten we waar ze stonden, Maar met name partijen als de VVD en het CDA hebben het verschrikkelijk af laten weten. En dat toont maar weer aan dat je op lokaal niveau het beste af bent met lokale partijen, want al die landelijke partijen die in Den Haag, de Staten én in Vlissingen vertegenwoordigd zijn, géén van die partijen heeft het besluit van Defensie op zichzelf ter discussie durven stellen in de 2e kamer! Ja, de manier waarop, en hoe stout de staatssecretaris was geweest door te jokkebrokken, dat allemaal oh zo erg, maar het besluit zélf is feitelijk nooit in discussie geweest. Op zich is dat alleen al een grote misser van al die partijen die daar aan het woord zijn geweest. Maar ja, het is ook maar Zeeland, niet waar? En dat is toch maar vreemd volk.

Dat kan niet beter geïllustreerd worden dan door de opmerkingen van de Kamervoorzitter. Die Kamervoorzitter meende de Zeeuwen te moeten prijzen om hun gedrag, alsof dat iets uitzonderlijks is. Nee, Haagse politiek, Zeeuwen komen niet uit een uithoek en zijn geen exoten, en gedragen zich zoals de meeste mensen: normaal, mevrouw Arib! Zeeuwen zijn Nederlanders, net als Amsterdammers en Groningers. Niet meer maar zeker ook niets minder. En Zeeuwen zijn geen Calimero’s. Wij zijn niet zielig, niet klein, niet achterlijk. De behandeling van Zeeland door Defensie en de regeringspartijen zoals we die in deze affaire hebben leren kennen, met name de VVD & het CDA, maar toch ook de CU en D66, is denigrerend en beledigend. Dat vraagt om een sterk antwoord vanuit de lokale politiek. Want voorzitter, wie zegt ons dat dit besluit al niet op tafel lag bij de coalitievorming van dit kabinet, en wat we nu hier zien niets anders is dan een goed uitgevoerd scenario om van een voor Den Haag lastig probleem af te komen?

Voorzitter, er is weinig tijd voor analyse en evaluatie op dit moment. Het college wil input, en dat begrijpen wij. Toch zal die input gebaseerd moeten zijn op de ervaringen uit het verleden. De POV constateert dat er in het algemeen te weinig of te laat werk is gemaakt van draagvlak voor de MARKAZ in de regio. Als voorbeeld geven wij het Waterschap dat pas na enkele jaren mee ging doen, te laat, maar ook de andere Zeeuwse gemeenten zijn eigenlijk nimmer meegenomen in de plannen. Natuurlijk, de provincie had de leiding en het voortouw, en dit verwijt treft dan ook vooral de provincie en haar bestuur. Te veel op eigen kunnen gerekend en te weinig gewerkt aan draagvlak – hier in de regio, maar ook bij de Mariniers zelf. Ik blijf even bij de regio:

De belangen van Vlissingen als gemeente en die van het Provinciebestuur lopen vanaf nu niet meer parallel: Vlissingen wil naast financiële genoegdoening zeker ook een component in huis halen van minimaal dezelfde impact als de Markaz zou hebben: de Provincie vindt het ook prima als die component of componenten elders in de Provincie worden gerealiseerd. Dus lijkt het ons verstandig de Provincie als leider niet te accepteren. Wij vinden dat er echt sprake moet zijn van een regionaal belang en samenwerking, en zoek die dan ook en mede bij de andere Zeeuwse gemeenten. Neem als vier grootste Zeeuwse gemeenten het initiatief bij de compensatie gesprekken, natuurlijk horen Provincie en Waterschap erbij, maar zorg dat Vlissingen in de Driving Seat komt te zitten. We weten nu dat de Provincie als leidende partij niet al te sterk is geweest in het verleden én we weten óók dat onze agenda’s niet langer parallel lopen. Dan zitten wij liever aan tafel met Middelburg, Goes en Terneuzen erbij zodat met er open vizier gesproken en onderling samen gewerkt kan worden: zonder dubbele agenda’s, zonder landkappertje te spelen. Want dat er gelonkt wordt naar allerlei leuke dingen voor de mensen door alle Zeeuwen is logisch, maar zorg als Vlissingen dan dat je dáár de regie over hebt en behoud, dat je er boven op zit, want anders gebeurd het getouwtrek toch maar dan buiten ons gezichtsveld. Voorzitter, Vlissingen is meer gebaat bij een tunnel onder het kanaal door Walcheren dan het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel, om maar een voorbeeld van de verschillende belangen te noemen. En Vlissingen kan maar beter goede afspraken met Middelburg maken over een Zeeuwse Universiteit dan er ruzie over krijgen. Doe dat maar niet en laat je zien als regio, als Zeeuwen, dan staan we sterk! We hebben tot nu toe op de bagagedrager van GS meegereden, het wordt tijd dat we zelf op de fiets stappen en

FRACTIE


De POV fractie wordt van af januari 2020 gevormd door de raadsleden Ruud Kleefman & Pim Kraan en de commissieleden Robert Brunke & Bet Busink

Fractievergaderingen in 2020


op de volgende data vergaderd de POV fractie openbaar. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 en vinden plaats in het Stadhuis.

28 januari; 3 maart; 14 april; 26 mei; 30 juni; 7 juli; 15 september; 13 oktober; 24 november & 15 december 2020.

U bent van harte welkom!

Vragen over de leges in het Scheldekwartier


Vlissingen, 13 januari 2020

Betreft: Vragen artikel 34 RvO Leges bestemmingsplannen Scheldekwartier

Geacht college,

In de commissie vergadering van 9 januari 2020 zijn vragen gesteld over de (eventuele) leges van de afgegeven vergunningen in het vast te stellen bestemmingsplan Scheldekwartier / Scheldewijk Noord.
Dit bestemmingsplan vervangt de vigerende bestemmingsplannen “De Schelde” en “Scheldestraat” die op 28 februari 1991 respectievelijk 26 april 1985 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De vragen kwamen voort vanuit de gedachte dat er geen leges geheven mogen worden op niet tijdig herziene bestemmingsplannen.
Inmiddels is ons duidelijk dat de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen van kracht is (om gemeenten meer tijd te geven zich voor te bereiden op de Omgevingswet) en dat ook de legessanctie is komen te vervallen, mits deze bestemmingsplannen online te raadplegen zijn.

In dit kader hebben de fracties van de POV en het CDA de volgende vragen:
1. Is het juist dat de bestemmingsplannen “De Schelde” en “Scheldestraat” niet voorkomen op de lijst geldende bestemmingsplannen op www.vlissingen.nl?
2. Zijn deze bestemmingsplannen op een andere wijze online raadpleegbaar?
a. Zo ja: waar?
b. Zo nee: waarom niet?
3. Voldoen beide bestemmingsplannen aan de voorwaarden Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen?
a. Zo ja: waarom?
b. Zo nee: mogen/mochten er dan toch leges gegeven worden voor de afgegeven vergunningen binnen deze bestemmingsplannen?
4. Zijn er (nog meer) vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Vlissingen die niet voldoen aan de voorwaarden Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen?
5. Welke leges zijn er voor het herzien van de bestemmingsplannen in rekening gebracht bij de initiatiefnemers van De Broederband en De Vesting?
6. Waarom is via www.officielebekendmakingen.nl wel de vergunning van de locatie Broederband terug te vinden maar niet de (definitieve) vergunning voor het woonproject De Vesting en de aanleg van wegen en openbare ruimte in het Scheldekwartier Vlissingen?
7. Wat is de totale omvang van de leges voor de aanvraag De Vesting?

Met vriendelijke groet,

Pim Kraan Coen Bertijn
Ruud Kleefman Fractie CDA
Fractie POV

WEEKBRIEF


WEEKBRIEF
Nummer: 2020 – 2
Datum: 18 januari 2020

Goedendag,

BIJLAGEN:

Informatie onder meer over het uitstel discussie Nollebos, het mislukken van de aanbesteding tijdelijke huisvesting scholen in Souburg en door de POV in samenwerking met het CDA gestelde vragen over het Scheldekwartier. Openbare besluiten van het college.
Bijlagen zijn opvraagbaar via: info@povlissingen.nl

FRACTIEWERK:

De commissievergadering van afgelopen donderdag werd bemand door Ruud en Robert. Een vergadering met weinig punten en een kalm verloop. Er blijkt een brief van een burger die gericht was aan de fractievoorzitters en het college bij de PZC terecht te zijn gekomen, jammer dat het vooral daar over ging, en niet over de inhoud van die brief want die is zorgelijk genoeg. De fractie heeft vragen gesteld over de heffing van leges op de nieuwbouw projecten in het Scheldekwartier. Wij doen dat collegiaal met het CDA. Tijdens een commissievergadering werd ons niet duidelijk wat het beleid hier over is, en het ontbreken van een actueel bestemmingsplan maakt het allemaal wat vaag. Wij willen helderheid vooral ook omdat wij denken dat ontwikkelaars graag instappen mits de mogelijkheden duidelijk zijn en er een helder beeld is wat er kan en mag. Dat is nu niet het geval: het college zegt “maatwerk” te prefereren, maar dat kan veel kanten op.

De fractie neemt afscheid van Jeroen Hozée als commissielid. Wij danken hem voor zijn inzet het afgelopen jaar, en verwelkomen Bet Busink als nieuw commissielid. Bet wordt op 30 januari benoemd.

ACTUALITEIT:

De situatie rondom het Nollebos wordt er niet duidelijker op: de praatsessie die voor januari gepland stond is verschoven naar maart (2020?) om onduidelijke redenen, zie de brief van B & W. Intussen krijgen wij signalen dat het bos min of meer verwaarloosd wordt en het onderhoud achterblijft. Het kan zo zijn dat dit straks als drukmiddel gebruikt wordt om ontwikkelingen in het Nollebos en Westduinpark er door te drukken. De POV is daar zeer sceptisch over. Het mag intussen toch duidelijk zijn dat er onder de bevolking geen steun is voor de grootschalige plannen zoals die eerder zijn gepresenteerd, en sinds die tijd het college op geen enkel moment nog geloofwaardig over is gekomen met haar “zoekgebieden” en dergelijke. Vooral de onvoorwaardelijke koppeling van de twee plannen maakt het verdacht. Want waarom zou de Kanovijver niet een upgrade kunnen hebben als niet tegelijkertijd een kilometer verderop de Sauna nieuwbouw pleegt? Flauwekul dus, en alleen maar bedoeld om een onuitvoerbaar plan (Sauna) plausibel te maken door het te koppelen aan een beter uitvoerbaar plan. Overigens zien we die tactiek elders ook terug: exact hetzelfde doet B & W in het Arsenaal gebied!

AGENDA:

EVENEMENTEN VLISSINGEN
18 JANUARI: WINTERTOCHT – WILLEN IS KUNNEN
18 JANUARI: TULPENMIX OP TAFEL – INTRATUIN
18 JANUARI: HULDIGING 2019 – LAMMERENBURGH
18 JANUARI: BEN KIM – MUZIEK PODIUM ZEELAND
18 JANUARI: NOITE DE FADOS – INFANTE
18 JANUARI: FRESH PIEKES – DE PIEK
18 JANUARI: RANKOV – DE CONCURRENT
19 JANUARI: KLAAS SPREEKT – HOPE 4 YOU
19 JANUARI: HAPPY SUNDAY AFTERNOON – TER REEDE
19 JANUARI: TRY OUT SUÏCIDE CHICKEN – THE WICKED
19 JANUARI: HOT FUZZ – PANTA RHEI
22 JANUARI: VOORLEESONTBIJT – PIER 7
24 JANUARI: MIDWINTERKAMP 2020 – AQUA AD VINUM
24 JANUARI: SURINAAMSE BARHAP – PANTA RHEI
24 JANUARI: DISCOZWEMMEN – OPTISPORT ZWEMBAD
24 JANUARI: DESIGNER VIOLENCE RELEASE – DE PIEK

Raadsvergaderingen:

Geen.

CONTACT:

ruudkleefman@povlissingen.nl WMO, Souburg, wijken.
robertbrunke@povlissingen.nl Binnenstad, ondernemers, economie.
pimkraan@povlissingen.nl Middengebied, financiën, economie, bestuurlijk.

info@povlissingen.nl partijbestuur, algemeen, verzoeken om stukken.

OVERIGE INFORMATIE:

Het abonnement op de nieuwsbrief is gratis en voor iedereen mogelijk. Aan- en afmeldingen via: info@povlissingen.nl

Deze brief & informatie delen of publiceren? Deze informatie is openbaar en het staat U vrij deze te delen of te publiceren, echter wel met bronvermelding.
Deze brief wordt uitgegeven door de POV-fractie & het POV-bestuur. Zij zijn bereikbaar via: info@povlissingen.nl

Alle informatie over vergaderingen van de Gemeenteraad van Vlissingen vindt U op de gemeentelijke site. Daar kunt U agenda’s & onderliggende stukken inzien, de vergaderingen “live” beluisteren en/of er later naar luisteren, ga dan naar:
https://vlissingen.raadsinformatie.nl/dashboard

Vlissingse oppositiepartijen: Pak overlast veroorzakende koffieshops aan


Vlissingse oppositiepartijen: Pak overlast veroorzakende koffieshops aan

VLISSINGEN – De Vlissingse oppositiepartijen POV en VVD vragen formateur Albert Vader maatregelen tegen overlast veroorzakende koffieshops in het coalitieakkoord op te nemen.

Door vast te leggen dat koffieshops die ‘ernstige maatschappelijke en sociale onrust veroorzaken’ te sluiten of te verhuizen ‘naar een plek buiten het bewoonde deel van onze gemeente’ komt de raad binnenstadbewoners tegemoet. De maatregel kan een instrument zijn om de situatie in het Middengebied, de Aagje Dekenstraat voorop, aan te pakken, verwachten de twee partijen.

Bron: PZC Rene Hoonhorst. Foto: Ruben Oreel.